دفتر مرکزی : امل،خیابان امام خمینی،روبروی راهنمایی رانندگی

 تلفن : 8-44256697    –     44227019 -011      فکس : 44255256-011

تلفن دفتر تهران : 22945060-021                       فکس : 89775061-021

 

Central Office: Imam Khomeini st,Amol,Iran

       Tel: +98(11)4422701+ -44256697-8  Fax: +98(11)44255256

       Tehran office: +98(21)22945061         Fax: +98(21)89775061


Email: alborzmakian@yahoo.com